Ett solidariskt samhälle ser till att alla är med

Den finska välfärdsstaten har byggts på solidaritet människor emellan. Med tanken att var och en av oss deltar och ger sin insats för att upprätthålla samhället och i sin tur får hjälp och stöd då det behövs. För att fungera måste den här ekvationen behandla alla jämlikt. Tjänsterna måste fungera överallt, beskattningen och avgifterna ska vara rättvisa och var och en ska ha rätt och skyldighet att delta i uppbyggandet av samhället enligt sin förmåga.

Solidariteten vittnar om ömsesidig rättvisa: jag är redo att ge av mitt då jag vet att jag får tillbaka med samma mått. Samma fungerar både mellan individer som i välfärdsstaten och globalt. På den här grunden vill vi även bygga den framtida finska välfärdsstaten.

Ramar har skapats för den största strukturella reformen i Finlands historia, social- och hälsovårdsreformen, men omfattningen av och innehållet i tjänsterna fastställs via verkställandet av reformen och i praktiken. Vi socialdemokrater vill trygga social- och hälsovårdstjänsterna, tillgången till vård och det stöd som behövs. Vi är redo att investera i dessa tjänster och i de människor som utför dem åt oss.

Näst vill vi förnya socialskyddssystemet. Socialskyddet berör oss alla från barnbidraget till det skyddsnät som följer oss genom livet samt via pensionssystemet. Därför är reformen av socialskyddssystemet även en värdefråga i stor klass.

SDP eftersträvar:

Tjänster som fungerar för alla

 • En reform av socialskyddet som uppmuntrar till delaktighet och förebygger fattigdom
 • Hälsovård som faktiskt fungerar. Man ska få vård inom sju dagar oavsett om besväret finns i knäet, hjärtat eller sinnet
 • Klientavgifter som inte är ett hinder för någon att söka vård. I framtiden ska ett besök på hälsostationen vara avgiftsfritt
 • Mentalvårdstjänster med låg tröskel som finns där den hjälpbehövande finns
 • Bättre tjänster än idag inom munhälsovården
 • Tryggande av kommunernas och områdenas verksamhetsförutsättningar inom serviceproduktionen
 • En identifiering av organisationernas roll som stärkare av medborgarsamhället och ett tryggande av deras verksamhet och resurser

Ett värdigt och aktivt åldrande

 • Säkerställande av hållbarheten i arbetspensionssystemet och en målmedveten höjning av de lägsta pensionerna
 • Fungerande tjänster för äldre och boendelösningar som motsvarar individuella behov
 • Tryggande av personaldimensioneringen inom åldringsomsorgen
 • Ökade resurser för närståendevården

Stärkande av rättigheterna för funktionshindrade personer

 • Utarbetande av en nationell funktionshinderstratregi för att trygga att rättigheterna och delaktigheten för funktionshindrade personer förverkligas

Världens bästa familjepolitik

 • Säkerställandet av verkställandet av barnstrategin genom att bilda en nationell barnstrategienhet
 • Förebyggande av barnfamiljernas fattigdom genom att höja underhållsbidraget och ensamförsörjartillägget på barnbidraget
 • Lättare växelvist boende och beaktande av de allt fler olika familjesituationerna i socialskyddsreformen

Att lyfta fram de ensamboendes röst

 • Grundande av ett tväradministrativt program för att granska de ensamboendes situation och för att utarbeta ett åtgärdsprogram för att förbättra de ensamboendes ställning