Bli medlem

Vill du förändra världen? Vi vill bjuda in dig för att tillsammans med oss påverka i vilken riktning Finland utvecklas. Politik handlar om värderingar, men också om handlingar. Kom med och förverkliga ett rättvist, jämlikt och medmänskligt samhälle, tillsammans kan vi göra vadsomhelst!

Varför bli medlem?

 • Kom med och arbeta för att förverkliga jämlikhet, frihet och rättvisa. Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

 • Påverka aktivt i vilken riktning Finland utvecklas. Som medlem i SDP har du många olika möjligheter att påverka i de saker som du anser vara viktiga. Du kan skriva motioner, få dina åsikter och synpunkter hörda och om du vill kan du också ställa upp för olika uppdrag.

   

 • Tillsammans får vi mera gjort. För SDP:s medlemmar finns många utbildningar och evenemang som stöder dina målsättningarna. Dessutom får du möjlighet att träffa och umgås med människor i gott sällskap.

 • Stå upp för och lev enligt den förändring du vill se i världen. Kom med för att bygga ett mera rättvist samhälle. Vi vill bjuda in dig för att med oss påverka i vilken riktning Finland utvecklas.

Medlemskap

Du kan bli medlem om du delar partiets värderingar, fyllt 15 år och är finländsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

 • Som medlem kan du påverka:

  • Genom din partiavdelning. Alla medlemmar har rätt att delta i sin egen partiavdelnings beslutsfattande och verksamhet.
  • Genom att göra motioner till din partiavdelning, kommunalorganisation eller distriktsorganisation. Alla motioner som medlemmar lämnar in behandlas.
  • Genom att ställa upp i uppdrag som tillhör partiavdelningen, kommunalorganisationen, distriktsorganisationen eller centralorganisationen.
  • Genom att ställa upp i kommunal-, områdes-, riksdags- eller europaparlamentsval.
  • Genom att rösta i medlemsval.
  • Genom att göra motioner till partikongressen. Partikongressen behandlar alla motioner som skickats in till partikongressen.
 • En partiavdelning är en lokal förening. Varje medlem som tillhör någon partiavdelning och kan dessutom vara stödmedlem i någon annan avdelning. Om du är osäker till vilken partiavdelning du vill ansluta dig till kan du kontakta FSD:s personal.

  En partiavdelning utser representanter till kommunalorganisationen och till distriktsmötet. I FSD är distriktsmötet FSD:s kongress. Utöver detta nominerar också partiavdelningen kandidater till val, partikongressdelegater och kandidater till olika uppdrag inom partiet. Partiavdelningen nominerar också presidentkandidater för SDP:s interna medlemsomröstning.

  Tilläggsinformation om din orts partiavdelningar hittar du på distriktets websida. Du kan också be om hjälp av distriktets personal.

 • Personmedlemskap i distriktet skiljer sig från medlemskap i någon av SDP:s partiavdelningar genom att en personmedlem inte har medlemsrättigheter i SDP:s lokal- och kommunalnivå. Personmedlemskap lämpar sig för dem som inte vill delta i den lokala mötesverksamheten, och som hellre är medlemmar för att stöda partiet.

  Information om personmedlemskap

  • En medlem kan och låta bli att tillhöra en partiavdelning och i stället bli personmedlem i distriktsorganisationen.
  • Distriktsstyrelsen behandlar medlemsansökan. Kriterier för distriktsmedlemskap att personmedlemmen är en finländsk medborgare som fyllt 15 år eller är utländsk medborgare bosatt i Finland.
  • Distriktets personmedlemmar får kallelse till distriktsmötet och har där närvarorätt, yttranderätt och rätt att lämna in motioner.
  • Distriktets personmedlem kan nomineras i val på förslag av en valmansförenings förslag. Valmansföreningens medlemmar bör vara SDP-medlemmar i det valområde, där man har medlemsval för att nominera kandidater. Om utnämningarna beslutar i riksdagsval och områdesval distriktsorganisationen, i kommunalval kommunalorganisationen och i europaparlamentsval partistyrelsen.
  • Partiet skickar nyhetsbrevet eAimo till sina medlemmar. I det sammanställs aktuella händelser inom partiet.
  • Försäkringsbolaget Turva ger SDP:s medlemmar rabatt på försäkringar.

Rekommendera medlemskap i SDP

Varje SDP-medlem som rekryterar en ny medlem till partiet får ett Superpresentkort (SuperLahjakorti) till ett värde av 25 euro. Nu lönar det sig alltså att rekommendera partimedlemskap för kompisar, bekanta, familjer och arbetskamrater – att bygga upp en rättvisare värld är alltid effektivare och roligare med en större grupp.

  • Rekryteraren måste vara SDP-medlem.
  • Rekryterarens namn och kontaktuppgifter ska antecknas på den anslutande medlemmens medlemblankett.
  • Superpresentkortet skickas till den person som omnämns på medlemsblanketten när den nya medlemmen betalat sin första medlemsavgift. Medlemsavgiften faktureras två gånger per år.
  • Man får under kampanjen rekrytera flera nya medlemmar. Rekryteraren får ett presentkort för varje ny medlem som anslutit sig.
  • Kampanjen gäller tills vidare.
  • De fritt valda presenkort som delas ut till de medlemmar som värvar nya medlemmar är, enligt Skatteförvaltningens instruktioner, ersättning för arbete till förmån för en allmännyttig förening. Det verkliga värdet på belöningen är således medlemmens skattepliktiga inkomst. Mottagaren av presentkortet bör självmant anmäla gåvans värde till inkomstregistret.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms bland annat enligt ålder och distriksorganisation. Till sin egen partiavdelning kan en medlem också betala extra understödsavgift. Medlemsavgiften uppbärs två gånger per år, i mars och september.

 • 58 € per år (För under 29-åringar: 14 € per år)

 • 27 € per år

  En medlem kan vid behov be om nedsatt medlemsavgift, pga tillfälligt försämrad ekonomisk situation. Den egna partiavdelningen fattar beslut om nedsatt medlemsavgift. Om din situation gör att nedsatt medlemsavgift skulle vara mera lämplig kan du kontakta din partiavdelnings ordförande eller kassör. En personmedlem i distriktet kan ansöka om nedsatt medlemsavgift av distriktets styrelse. Ärendets behandling sker i förtroende, men styrelsen kan bestämma förfaringssätt. Efter behandlingen meddelar partiavdelningen partiets medlemsservice utan motiveringar.

 • 120 € per år för medlemmar som har en månadslön på över 3600 €.

  Stödmedlemsavgiften betalas utöver den vanliga medlemsavgiften. Om du vill betala stödmedlemsavgift kan du meddela detta till din partiavdelnings medlemsansvariga eller till ordförande.

 • Medlemsavgift uppbärs inte av medellösa medlemmar, på beslut av partiavdelningens styrelse. Också en medlem som enbart lever på folkpension kan ansöka om befrielse från medlemsavgiften till partiavdelningens styrelse.

  Styrelsen behandlar i förtroende grunderna för betalningsfriheten. Partiavdelningen skickar in beslutet till partikansliet utan motiveringar.

  Partiavdelningens styrelse beslutar om alla ändringar gällande medlemsavgift. Ändringarna träder i kraft när de meddelats till partiets medlemsservice.

 • Kriterierna för frimedlemskap är att man fyllt 65 år, varit medlem i 30 år utan avbrott och att man betalat alla medlemsavgifter. Alla dessa kriterier bör uppfyllas. En frimedlem kan om den så vill betala medlemsavgift, antingen normal eller nedsatt avgift. Att man betalar medlemsavgift påverkar inte frimedlemskapet, utan man är betalande frimedlem.

  Om frimedlemskap bör man särskilt anhålla om genom att kontakta SDP:s medlemsservice.