Information om SDP

SDP är ett landsomfattande parti med närmare 40 000 medlemmar. SDP:s mål är ett samhälle där frihet övervinner förtryck, där medmänsklighet övervinner intolerans och där rättvisa övervinner själviskhet.

För oss socialdemokrater är dessa saker viktiga: arbete och ett rättvist arbetsliv, fungerande offentliga tjänster, trygga bostadsområden, att ta hand om människor, samt att trygga och värna om utbildningen. Partiets värderingar är samlade i partiets principdeklaration.

Värderingar

Våra grundläggande värderingar är frihet, jämlikhet och solidaritet. Socialdemokratins värderingar förverkligas främst genom demokrati, välfärdssamhälle och samarbete. Samhället måste garantera rättvisa möjligheter för var och en att bygga sitt eget liv.

 • Frihet innebär varje människas rätt att leva sitt eget liv och göra sina egna val. Det innebär också frihet från rädsla, osäkerhet och brister. Utan dessa sociala rättigheter blir frihet ett ord utan mening. Ett samhälle med gemensamma strukturer behövs för att trygga den individuella friheten.

 • Äkta frihet kommer från jämlikhet. I ett ojämlikt samhälle gäller friheten bara den starka. Varje människa har lika människovärde, därför skall alla ha lika möjligheter att bygga sitt eget liv och påverka samhället. Mångfald är en rikedom, och olikheter tryggas genom att alla behandlas jämlikt. Fattigdom, orimliga inkomstskillnader och diskriminering är hot mot jämlikheten som måste motarbetas.

 • Det tredje centrala värdet är solidaritet handlar framför allt om gemensamt ansvar och gemenskap. Vi är beroende av varandra och tillsammans är vi mer än summan av delarna. Till solidariteten hör också ansvaret för våra medmänniskor och miljön. Vi måste handla så att medmänniskor, och kommande generationer, har möjlighet till ett gott och värdigt liv. Soldiaritet avvisar egosim och själviskhet, men respekterar allas individualitet.

Beslutsfattandet i partiet

 • Makten i SDP tillhör medlemmarna, som förenas av ansvaret kring de gemensamma värderingarna, gemensamma regler och frivilligt organisationsarbete.

 • SDP:s högsta beslutande organ är partikongressen, som sammanträder vart tredje år. Ombuden på partikongressen är 500 till antalet och väljs demokratiskt bland medlemmarna.

  Partistyrelsen fattar beslut om tidpunkten och platsen för partikongressen. Partistyrelsen kan också fatta beslut om extra partikongresser vid behov.
  Partikongressen väljer SDP:s ordförande, partisekreterare, tre vice ordförande och partistyrelsens övriga medlemmar. Partikongressen väljer också partifullmäktiges medlemmar och ordförande.

  Partikongressen fattar beslut om SDP:s politiska linje. Partikongressens beslut ligger till grund för blanda annat SDP:s valprogram och målsättningar i förhandlingar om regeringsprogrammet. SDP:s linje formas demokratiskt av de motioner som partiavdelningarna och enskilda ledamöterna lämnat, partikongressens svar på dessa samt de ställningstaganden och poltiska program som partistyrelsen utarbetat för kongressen.

  Enligt SDP:s stadgar kan motioner lämnas in av en partimedlem, en partiavdelning, ett distrikt, partistyrelsen, partifullmäktige och den socialdemokratiska riksdagsgruppen, Finlands socialdemokratiska partis grupp i Europaparlamentet, samt Socialdemokratiska kvinnor, Unga Örnars Centralförbund, Unga socialdemokratiska, Socialdemokratiska studerande och Wanhat Toverit.

 • Partifullmäktige är SDP:s högsta beslutande organ mellan partikongresserna. Partifullmäktige består av ordförande och 60 medlemmar. Dessa väljs av partikongressen.

  Fullmäktige samlas regelbundet två gånger per år och behandlar bland annat årligen partiets verksamhetsplaner och -berättelser, samt fattar beslut om grunderna för medlemsavgiften. Efter riskdagsvalet beslutar partifullmäktige om SDP:s medverkan i landets regering.

 • Det ledande organet för SDP:s politiska verksamhet är partistyrelsen som sammanträder två gånger i månaden. På partistyrelsens möten deltar bland annat även SDP:s ministrar.

  Partistyrelsen har även ansvar att följa upp och verkställa partikongressen och partifullmäktiges beslut.

SDP:s historia

SDP grundades 1899 i Åbo under namnet Finlands Arbetarparti.

Bekanta dig med SDP:s historia