En säker värld och ett säkert Finland

I kärnan av SDP:s internationella politik finns stödet för en regelbaserad världsordning med många center för att säkerställa fred och människornas gemensamma välbefinnande. Den ordningen är nu hotad och fredstanken utmanad.

Finlands och socialdemokraternas utrikes- och säkerhetspolitiska linje har baserat sig på ett konsekvent arbete för att respektera internationella avtal och de mänskliga rättigheterna, att avstå kraftpolitik och arbeta för en världsordning som baseras på tillförlit.

Detta är allt viktigare i en situation som präglas av en växande kraftpolitik och nationalism och en ökad osäkerhet, eftersom vi endast med samarbete kan besvara de hot som klimatförändringen, minskningen av den biologiska mångfalden, ojämlikheten och den globala fattigdomen samt massförstörelsevapnen ställer på mänsklighetens existens.

SDP eftersträvar:

En säkrare värld av samarbete

 • En stark, regelbaserad internationell gemenskap som förlitar sig på en multicentrerad världsordning vars organisationer fungerar demokratiskt.
 • Respekten för de mänskliga rättigheterna och efterföljande av de internationella avtalen överallt i världen
 • Stöd till Ukraina mot det olagliga och brutala anfallet
 • En aktiv och uppbyggande roll som Nato-medlem samt upprätthållandet av det egna försvaret som trovärdigt, modernt och med tillräckliga resurser

Bättre beredskap för framtidens kriser

 • En starkare och mer planenlig beredskap inför olika undantagsförhållanden, även sådana som vi ännu inte idag kan förutse
 • En aktiv roll i internationella organisationer som stöd för förutsägande och beredskap

Globalt främjande av målen för hållbar utveckling

 • Höjning av biståndssamarbetssatsningen till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten
 • Försvarande av flickors och kvinnors rättigheter samt främjande av demokratin överallt i världen

Ett starkare och mer socialt EU

 • Stärkande av EU:s enhetlighet, rättsstatsprincipen, demokratin och ett öppet beslutsfattande
 • En höjning av ambitionsnivån i EU:s gemensamma mål både vad gäller lösningen av klimatkrisen, uppnåendet av strategisk autonomi som i stärkandet av arbetstagarnas rättigheter

Omfattande säkerhet i hela samhället

 • Skapandet av ett fungerande system för grupptalan i Finland
 • Förbättring av funktionen hos rättsväsendet så att offrens ställning förbättras, rättsprocessernas längd förkortas och behandlingsprocesserna blir lättare
 • Tryggande av polisens och räddningsväsendets resurser och en förbättring av verksamhetsförmågan särskilt för undersökning av ekonomiska brott, organiserad kriminalitet, trakasserier på nätet och fenomen som hatbrott
 • Effektivt förebyggande av våld i nära relationer och förbud mot medling i sådana fall. Antalet skyddshemsplatser ska ökas och Istanbulkonventionen ska implementeras till fullo