Puoluerakenne

Piirin perustehtävä

Piirijärjestön tarkoituksena on liittää yhteen toiminta-alueellaan kaikki puolueen järjestörakenteeseen kuuluvat kunnallisjärjestöt ja puolueosastot, ylläpitää yhteyttä niiden ja puoluehallituksen välillä, edistää jäsenjärjestöjensä kanssa sosialidemokratian tavoitteiden toteuttamista sekä vaikuttaa alueensa johtavana järjestönä puolueen periaateohjelman ja tavoitteiden mukaisessa sosialidemokraattisessa toiminnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa toimintansa kannalta tarpeellista kustannustoimintaa sekä kannustaa ja johtaa toimialueensa puoluejärjestöjen, puolueväen ja sosialidemokratian kannattajien valmistautumista yleisiin vaaleihin.

Piirijärjestön toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen toimielinten päätösten kanssa.

Piirijärjestöllä on myös rooli alueensa puolueosastojen ja kunnallisjärjestöjen edunvalvojana suhteessa puolueen ylempiin elimiin. Lisätäkseen vaikutusvaltaansa puolueen sisällä piirijärjestö toimii ja koordinoi aktiivisesti alueensa puolueosastojen valintoja, ehdokkuuksia ja pyrkimyksiä nousta puolueen luottamustehtäviin, puoluevaltuustoon, puoluehallitukseen ja puolueen johtoon.

Piirijärjestöt tekevät aktiivista yhteistyötä toisten piirien kanssa ja tuovat puoluekokousten välillä puoluekentän ääntä puoluejohdon kuuluviin puoluehallituksen, puoluevaltuuston, piirikokousten ja piirien puheenjohtajien kautta ja osalta.

Piirijärjestö tukee ja koordinoi alueensa puolueosastojen ja kunnallisjärjestöjen työtä ja pyrkii suunnitelmallisesti edistämään jäsenten osallistumista muuhunkin yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten esimerkiksi pyrkimään johtaviin asemiin muissa kansalaisjärjestöissä kunnallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti tehtävissä, jotka tukevat puolueen päämääriä.

Mitä merkittävimmissä asemissa sosialidemokraatit yhteiskunnassa toimivat, sitä paremmat mahdollisuudet puolueen tavoitteilla on laajassa mittakaavassa toteutua. Samalla tämä lisää puolueen ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja lisää keskustelua sekä vuorovaikutusta puolueen ja yhteiskunnan välillä.

Piirin toimintaan mukaan pääsee osallistumalla piirin koulutuksiin, seminaareihin ja tapahtumiin. Piirissä ylintä päätösvaltaa käyttää piirikokous, jonka edustajat valitaan puolueosaston syyskokouksissa. Piirin somekanavien kautta on mahdollista tutustua muihin oman alueen aktiiveihin.

Kunnallisjärjestön perustehtävä

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on liittää yhteen kaikki kunnassa olevat Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen kuuluvat puolueosastot, ylläpitää yhteyttä niiden ja piirihallituksen välillä sekä yhdessä puolueosastojen kanssa tukea ja järjestää toimintaa kotipaikkakunnan sosialidemokraattien valtiollisten, kunnallisten ja sivistyksellisten pyrkimysten edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kunnallisjärjestö järjestää kokouksia, valistus- ja juhlatilaisuuksia, neuvottelupäiviä ja järjestökursseja, kustantaa poliittista kirjallisuutta, kannustaa ja ohjaa sosialidemokraattien osallistumista kunnalliseen toimintaan sekä johtaa paikkakunnan sosialidemokraattien valmistautumista valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin. Kunnallisjärjestön toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen ja piirijärjestön toimielinten päätösten kanssa.

Kunnallisjärjestöllä on myös rooli alueensa puolueosastojen edunvalvojana suhteessa puolueen ylempiin elimiin. Lisätäkseen vaikutusvaltaansa puolueen sisällä kunnallisjärjestö toimii ja koordinoi aktiivisesti alueensa puolueosastojen valintoja, ehdokkuuksia ja pyrkimyksiä nousta piirin luottamustehtäviin, puoluevaltuustoon, puoluehallitukseen ja puolueen johtoon.

Kunnallisjärjestö tukee ja koordinoi alueellaan puolueosastojen työtä, jossa pyritään suunnitelmallisesti edistämään jäsenten osallistumista muuhunkin yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten esimerkiksi pyrkimään johtaviin asemiin muissa kansalaisjärjestöissä kunnallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti tehtävissä, jotka tukevat puolueen päämääriä.

Mitä merkittävimmissä asemissa sosialidemokraatit yhteiskunnassa toimivat, sitä paremmat mahdollisuudet puolueen tavoitteilla on laajassa mittakaavassa toteutua. Samalla tämä lisää puolueen ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja lisää keskustelua sekä vuorovaikutusta puolueen ja yhteiskunnan välillä.

Kunnallisjärjestön toimintaan mukaan pääsee osallistumalla kunnallisjärjestön koulutuksiin, seminaareihin ja tapahtumiin. Kunnallisjärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää kunnallisjärjestön edustajisto, jonka edustajat valitaan puolueosastojen syyskokouksissa. Kunnallisjärjestön somekanavien kautta on mahdollista tutustua muihin oman kunnan aktiiveihin.

Puolueosaston perustehtävä

Puolueosaston tarkoituksena on edistää kansalaisten järjestäytymistä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen johtamaan toimintaan tavoitteena rakentaa sosialismin arvoille – vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle – rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita.

Puolueosaston perustehtävä on siis hankkia uusia jäseniä ja tukea nykyisten jäsenten järjestäytymistä ja sitoutumista puolueen tavoitteiden toteuttamisessa.

Puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvun yhteisönä. Puolueosasto kuuluu perusjärjestönä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen, jonka tehtävänä on yhdistää sosialidemokraattisesti ajattelevat ihmiset valtiollisessa, kunnallisessa ja muussa poliittisessa toiminnassa.

Valta puolueosastossa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueosaston toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvoisuus.

Puolueosasto toimii omien ja puolueen sääntöjen sekä puolueen hyväksymien menettelytapoja koskeviin päätöksiin nojautuen puolueen periaateohjelmassa ja tavoiteohjelmissa esitettyjen päämäärien toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolueosasto harjoittaa valistustyötä, järjestää kokouksia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, edistää kirjallisuuden ja lehtien levitystyötä, edistää jäsentensä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja valmistautumista valtiollisiin, kunnallisiin ja muihin vaaleihin sekä suorittaa puolueosastolle puolueen sääntöjen ja menettelytapoja koskevien päätösten mukaisesti kuuluvat järjestötehtävät.

Puolueosaston toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen toimielinten päätösten kanssa.

Puolueosaston vaikutusvaltaa ei mitata vain sen jäsenten määrässä, vaan aktiivisen ja päämäärätietoisen toiminnan ja työn tuloksena puolueen tavoitteiden eteen.

Puolueosaston toimintaan mukaan pääsee osallistumalla puolueosaston kuukausikokouksiin, seminaareihin ja muihin tapahtumiin. Aktiivisuus omassa puolueosastossa on jäsenyyden ensimmäinen askel.