Kulttuuri lisää hyvinvointia

Elävä ja vapaa kulttuurikenttä ylläpitää henkistä huoltovarmuutta. Selviämme erilaisista kriiseissä paremmin, kun luotamme huomiseen. Yhteiskunnan resilienssi on kestävällä pohjalla, kun uskomme yhteiskunnan kestävyyteen ja meitä yhdistäviin arvoihin. Elävään, kehittyvään kulttuuriin kiteytyy se, mitä suomalaiset haluavat vaalia ja puolustaa.

Oikeus kulttuuriin kuuluu kaikille asuinpaikasta, tulotasosta, fyysisistä ja henkisistä ominaisuuksista tai kielitaidosta riippumatta. Viime vuodet ovat korostaneet entisestään kulttuurin ja taiteen merkitystä ihmisille ja yhteisöille. Pandemia-ajan jälkeen on vahvistettava luovien aloja ja kulttuuria, jotta ne voivat antaa ihmisille toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Koronan vaikutukset luoviin aloihin ovat olleet kovat kaikkialla maailmassa. Erityisen voimakkaasti rajoitustoimet ovat vaikuttaneet esittäviin taiteisiin ja kulttuurimatkailuun, mutta likimain kaikilla luovilla aloilla on vaikeaa. Koronan myötä kulttuurin ja taiteenaloilta on muun muassa poistunut ammattilaisia, lasten ja nuorten kulttuuriharrastaminen vähentynyt ja kulttuuritoimijat yrityksistä taiteilijaryhmiin ovat kohdanneet merkittäviä vaikeuksia.

SDP on sitoutunut siihen, että valtion rahoitus kulttuurille nousee yhden prosentin tasolle budjetista. Tavoite ei ole helppo saavuttaa, mutta tulevina vuosina on luotava selkeä suunnitelma välietappeineen tavoitteeseen pääsemiseksi. Lisäksi tarvitsemme yhä kunnianhimoa kulttuurin toimintaedellytysten jälleenrakentamiseksi. Alat tarvitsevat tukea vielä pitkään pandemian helpottamisen jälkeen.

Kulttuuri on niin kokemuksia kuin myös tekemistä, se on niin aineetonta kulttuuriperimää, rakennettua ympäristöä ja kädentaitoja kuin korkeakulttuuriakin. Mahdollisuudet kulttuurin harrastamiseen ovat kulttuuripoliittisesti yhtä tärkeitä kuin kulttuurin seuraaminen. Erilaiset harrastusmuodot matalankynnyksen kokeiluista pitkäjänteiseen taiteen perusopetukseen on pidettävä osana kuntien ja muun kulttuuri- ja sivistyshallinnon kokonaisuutta.

Sosialidemokraatit edistävät vapaata taidetta. Pidämme huolen siitä, että kulttuuriperintömme siirtyy sukupolvelta toiselle. Huolehdimme kaikenikäisten kulttuurihyvinvoinnista, mahdollisuuksista harrastaa, alueellisesti kattavista palveluista, kulttuurin saavutettavuudesta ja meille rakkaista kulttuuriympäristöistä. SDP huolehtii siitä, että suomalainen kulttuurielämä kukoistaa kriisien keskellä ja niiden jälkeen.

Kulttuuristen oikeuksien toteutuminen edellyttää sitä, että kulttuuritoiminnot ja -palvelut järjestetään esteettömissä tiloissa, ne ovat digiesteettömiä, saavutettavia, selkokielisiä ja selkeäkielisiä. Esteettömät ja saavutettavat kulttuuri- ja liikuntapalvelut palvelevat vammaisten henkilöiden lisäksi mm. lastenvaunuilla liikkuvia lapsiperheitä ja ikäihmisiä.

Kulttuuri- ja liikunta lisää vammaisen henkilön hyvinvointia niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin mielenterveydellisesti ja siten myös kulttuuri- ja liikuntapalveluihin pääsemiseksi on saatava tukipalvelut, muun muassa kuljetuspalvelut ja avustajapalvelut, resursoitua yksilöllisesti.

Teemme harrastamisen Suomen mallista pysyvän

Harrastukset ovat elintärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. SDP haluaa uudistaa koulupäivän rakennetta siirtymällä joustavaan koulupäivään, jossa on mukana maksutonta kerho- ja harrastustoimintaa. Marinin hallituksen harrastamisen Suomen mallia on vietävä eteenpäin kaikissa kunnissa ja kouluissa sekä laajennettava malli kattamaan toinen aste. Mallille tulee varmistaa pysyvä rahoituspohja ja turvata eri toimijoiden aito mahdollisuus toimia kuntien kumppanina toiminnan järjestämisessä. Kolmannen sektorin, yhdistysten ja seurojen liittämistä palvelutarjontaan on lisättävä erilaisten harrastusten mahdollistamiseksi lapsille ja nuorille. Muun muassa palvelusetelit voivat toimia yhtenä työkaluna palveluiden kohdentamisessa. Harrastamisen ja sen taloudellisen tukemisen koordinointia on vahvistettava.

Harrastamisen mallissa on kuultava lasten ja nuorten, myös erityistä tukea tarvitsevien sekä vammaisten lasten ja nuorten omia toiveita ja näiden toiveiden on johdettava toiminnan kehittymiseen. Mallia voidaan vahvistaa edelleen liittämällä siihen nuorisotyöntekijät mukaan.