Talousvaliokunnan sd-edustajat: Positiivinen luottotietorekisteri on tärkeä ylivelkaantumista estävä toimenpide

28.6.2022

Eduskunta on hyväksynyt eilen lakiesityksen positiivisesta luottotietorekisteristä. Talousvaliokunnan sd-edustajat Matias Mäkynen, Tuula Väätäinen, Raimo Piirainen ja Hussein al-Taee pitävät uudistusta keskeisenä keinona ylivelkaantumisen hillitsemiseksi ja tärkeänä jatkumona Sanna Marinin hallituksen jo toteuttamiin toimiin, joilla velallisen asemaa on parannettu ja ylivelkaantumiskehitykseen puututtu.

Positiiviseen luottotietorekisteriin talletettaisiin tietoja luonnollisen henkilön luotoista ja tuloista, jolloin luotonantaja voisi nykyistä helpommin ja luotettavammin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa luotto takaisin. Rekisterin käyttötarkoituksia olisivat tietojen käyttö luotonannossa sekä rahoitusvakauden ja rahoitusmarkkinoiden seurannassa ja valvonnassa.

– Esitetty luottotietorekisteri on yksi keskeisistä hallitusohjelman sisältämistä ylivelkaantumisen torjuntaan tähtäävistä toimista, jonka taustalla on kotitalouksien pitkään kasvanut velkaantuminen. Rekisterin tarvetta korostavat myös luottomarkkinoiden muuttuminen ja kansainvälinen käytäntö. Asia sisältyy myös komission vuodelle 2019 hyväksymiin maakohtaisiin talouspoliittisiin suosituksiin, toteaa Matias Mäkynen.

Sd-edustajat korostavat, että positiivinen luottorekisteri on tärkeä jatkumo tällä hallituskaudella jo toteutuneisiin ja toteutumassa oleviin esityksiin velallisten aseman parantamiseksi ja ylivelkaantumisen vähentämiseksi.

– Olemme jo mm. lyhentäneet maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja, velkajärjestelyssä olevan henkilön maksukyvyssä huomioitavien elinkustannusten määrää on nostettu, pikavippilainsäädäntöä ollaan muuttamassa markkinoinnin sekä korkokaton osalta ja lisäksi talous- ja velkaneuvonnan resursseja on parannettu, listaa Tuula Väätäinen.

Talousvaliokunnan sd-ryhmä pitää esitystä positiivisesta luottotietorekisteristä erittäin tarpeellisena. Rekisterin on tarkoitus toimia luotonantajia, valvontaviranomaisia ja kansalaisia palvelevana tietokantana, jonka avulla luotonantaja voisi nykyistä paremmin arvioida luotonhakijan maksukykyä.

– Nykyisin luotonantajat tarkistavat suurimman osan luottokelpoisuuden arviointiin tarvittavista tiedoista luotonhakijalta, ja ainoastaan osa tiedoista pystytään varmistamaan muista lähteistä. Nyt tavoite on kerätä positiiviseen luottotietorekisteriin mahdollisimman kattava tietosisältö luonnollisten henkilöiden luotoista ja tuloista, toteaa Raimo Piirainen

Sd-edustajat korostavat, että tietosuojan ja yksilön oman talouden hallinnan näkökulmasta on tärkeää, että rekisterissä olevilla henkilöillä on mahdollisuus saada sieltä kattavat tiedot omaa taloudellista tilannettaan koskien. Tällä edistettäisiin kokonaisvelkaantumisen hahmottamista ja näin ehkäistäisiin ylivelkaantumista.

– Positiivinen luottotietorekisteri voisi näin tarjota myös kotitalouksille mahdollisuuden tarkastella omaa taloudellista tilannettaan ja muodostaa ajantasaisen kuvan oman kulutuskykynsä rajoistaan aiempaa helpommin. Siksi ehdotettu sähköinen asiointipalvelu on erittäin kannatettava, toteaa Hussein al-Taee.

Talousvaliokunnan sd-ryhmä huomauttaa, että nyt esitetyn positiivisen luottotietorekisterin puutteena voidaan pitää sitä, ettei se tässä vaiheessa kattaisi ns. taloyhtiölainoja.

– Taloyhtiölainojen osakaskohtaiset velkaosuudet muodostavat talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan noin 14 % kotitalouksien velan kokonaismäärästä. Positiivisen luottotietorekisterin tärkein jatkokehitystarve onkin sen ulottaminen tulevaisuudessa myös taloyhtiölainoihin, toteavat sd-edustajat.

Jaa sosiaalisessa mediassa