Turvallinen Suomi

Turvallisuuden paras tae on toimiva hyvinvointivaltio

Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden paras tae on toimiva ja tasa-arvoinen hyvinvointivaltio, jossa kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.  Silloin kansalaisten yhteenkuuluvuutta ei voi ulkoakaan horjuttaa. Eriarvoisuuden kasvu ja hyvinvointipalvelujen alasajo vaarantaisivat sekä sisäistä että ulkoista turvallisuutta.

Sisäinen turvallisuus

Sisäisen turvallisuuden perusta luodaan politiikalla, joka vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja vahvistaa kansalaisten osallisuutta. Turvallisuuden tunne syntyy luottamuksesta yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin, osallisuuden kokemuksesta, elämänhallinnasta ja ennustettavuudesta sekä oikeudenmukaisuuden kokemuksesta.

Turvallisuusviranomaisten toimintaedellytykset ja riittävät voimavarat on turvattava koko maassa. Tämä on tärkeää viime kädessä kansalaisten hengen ja terveyden koskemattomuuden turvaamiseksi. Tehokas ja hyvin resursoitu viranomaistoiminta on välttämätöntä, jotta turvallisuuden tasa-arvo yhteiskunnassa voi toteutua.

Ulkoinen turvallisuus

SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja perustuu johdonmukaiseen työhön kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, voimapolitiikasta pidättäytymisen ja luottamukseen perustuvan maailmanjärjestyksen puolesta. Voimapolitiikan ja nationalismin nousun ja epävarmuuden kasvun leimaamassa tilanteessa tämä on entistäkin tärkeämpää. Yhteistyöllä voimme vastata ilmastonmuutoksen, luontokadon ehkäisemiseksi, eriarvoistumisen ja globaalin köyhyyden vähentämiseksi sekä joukkotuhoaseiden koko ihmiskuntaa uhkaavan haasteen pienentämiseksi.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on taata suomalaisten turvallisuus ja ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi. Suomen turvallisuuspoliittinen linja perustuu uskottavaan omaan puolustukseen, yleiseen asevelvollisuuteen, korkeaan maanpuolustustahtoon, kansainväliseen puolustusyhteistyöhön, mukaan lukien NATO-jäsenyys sekä Euroopan unionin keskinäistä avunantoa koskevaan velvoitteeseen ja mahdollisuuteen ottaa vastaan ja antaa apua.

Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön merkittävän muuttumisen seurauksena SDP kannattaa Suomen mahdollisimman nopeasti toteutuvaa jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa, joka on merkittävä tekijä Suomen turvallisuuden kasvattamisessa.

Suomen tulee tehdä ja kehittää puolustusyhteistyötä niin Naton piirissä, kahdenvälisesti, EU:n puitteissa kuin Pohjoismaidenkin kanssa. Ruotsin kanssa tehtävän puolustusyhteistyön syventäminen on Suomelle edelleen hyödyllistä. Suomi pitää tulevaisuudessakin huolen riittävästä uskottavasta kansallisesta puolustuksesta ja sen resurssoinnista.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja kaikessa kansainvälisessä toiminnassa keskeisen arvopohjan muodostavat ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, tasa-arvon, rauhan, vapauden ja suvaitsevaisuuden edistäminen.

Kesäinen maisema Suomen suoalueelta.

SDP:n poliittinen ohjelma

Poliittinen ohjelmamme tarjoaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita.

Tutustu poliittiseen ohjelmaan (pdf)