Hyvinvoinnin edistäminen

Suomalainen hyvinvointivaltio on upea saavutus. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii tulevaisuudessakin paljon työtä sen rakenteista ja resursseista huolehtimiseksi.

Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste on pidettävä laadukkaissa ja toimivissa julkisissa, yhteisesti käytetyissä sekä yhteisesti rahoitetuissa palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden on tuettava koko yhteiskunnan myönteistä kehitystä vähentämällä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä ehkäisemällä sairauksia sekä syrjäytymistä.

Toimivampi sosiaaliturva Yleisturva-mallilla

Vuosien saatossa sosiaaliturvajärjestelmä on muotoutunut vaikeasti ymmärrettäväksi, pirstaleiseksi ja ennakoimattomaksi tilkkutäkiksi, eikä sen taso ole riittävä elämän eri vaiheissa. SDP on kehittänyt oman Yleisturva-mallin, jonka pohjalta haluamme uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Yleisturva-malli on selkeä ja ymmärrettävä kolmiportainen sosiaaliturvamalli, joka takaa ihmisen riittävän toimeentulon ja tarvittavat palvelut yhteen nivottuna vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Hyvinvointia lapsille, perheille ja yksinasuville

SDP haluaa, että Suomi on maailman paras maa perheille. Vastuullinen perhepolitiikka on inhimillisesti ja yhteiskunnan kannalta kannattava investointi. Perhepolitiikan punaisena lankana vahvistetaan ja parannetaan ennalta ehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita. Apua, tukea ja neuvoja on oltava saatavilla helposti ja nopeasti aina tarvittaessa.

Suomeen tarvitaan toimivan perhepolitiikan lisäksi myös lisää tietoa ja parempaa politiikkaa yksin asuvien ihmisten tukemiseksi ja heidän toimeentulonsa varmistamiseksi.

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen edellyttää niin hyvinvointia edistäviä kuin ongelmia ehkäiseviä toimia ja palveluiden kehittämistä. Nuorisotyötä ja muita nuoria tukevia palveluita on vahvistettava. Nuorten äänen on kuuluttava päätksenteossa nykyistä paremmin. Nuorten harrastus-, liikunta- ja muihin palveluihin on panostettava  merkittävästi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus harrastukseen.

Arvokas ikääntyminen

Suomen on oltava välittävä ja ikäystävällinen. Samalla on tunnistettava väestön ikääntymisen tuoma yhteiskunnallinen muutos ja varauduttava siihen. Ikääntyneet ovat yhteiskunnan voimavara ja osa sen vahvuutta. Ikääntyneet ovat aktiivisia kansalaisia, jotka rakentavat yhteiskuntaamme omalla panoksellaan.

Meidän on tarjottava tukea ja turvaa silloin kun ihminen sitä tarvitsee eikä ketään saa jättää yksin. Yhteiskuntaa on kehitettävä siten, että ikääntyneiden henkilöiden terveiden elinvuosien määrä lisääntyy, toimintakyky paranee ja palveluiden tarve pysyy kohtuullisena. Ikääntyvien tarvitsemien palveluiden on toimittava ennaltaehkäisevästi, ennakoivasti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, ja niiden on oltava vaikuttavia.

Eläkeläisköyhyyttä on poistettava määrätietoisesti. Eläkejärjestelmän tulee olla oikeudenmukainen.

Kesäinen maisema Suomen suoalueelta.

SDP:n poliittinen ohjelma

Poliittinen ohjelmamme tarjoaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita.

Tutustu poliittiseen ohjelmaan (pdf)