Framtiden byggs idag

Finland ska byggas så att det är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart för kommande generationer. Finland har förbundit sig vid ambitiösa klimat- och miljömål med hjälp av vilka Finland ska bli kolneutralt före 2035. Detta är inte ett slutmål utan en utgångspunkt för att skapa en hållbar välfärd för framtidens behov.

Klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden är vår tids stora utmaningar som vi snabbt måste hitta svar på, för annars är nästan alla andra mål som ställs upp för framtiden onödiga. Endast ett ekologiskt hållbart samhälle kan trygga även en social och ekonomisk stabilitet. Detta kräver dessutom granskning av strukturerna för beslutsfattande. För att man effektivt ska kunna ingripa i klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden behövs utöver den nuvarande siloliknande förvaltningen samarbete över förvaltningsgränserna och en utveckling av beredningen och beslutsfattandet enligt kraven på hållbar utveckling.

Att besvara klimat- och miljökatastrofen erbjuder dock även möjligheter. SDP:s mål är att Finland på 2030- talet ska vara ett land där naturresurserna används hållbart och där vi har ren industri, toppteknologin utnyttjas för att öka välbefinnande och där världens mest kompetenta och välmående folk bor. Detta kräver ambitiösa satsningar på forskning, utveckling och innovationer.

Finland måste snabbt övergå till ett hållbart samhälle med cirkulär ekonomi där man inte slösar med resurser. En rättvis grön övergång är även en ekonomisk möjlighet. Finland ska även i framtiden vara pionjär inom teknologi och den gröna övergången. Detta skapar nya högklassiga arbetsplatser, inkomster och välfärd. En rättvis övergång är en del av skapandet av framtidens starka ekonomi.

Framtidens ekonomi är grön. Fördelarna som genereras av att gå i spetsen för en rättvis övergång har inte utnyttjats tillräckligt i Finland, även om många industriaktörer här nog har föregått med gott exempel. Finland måste skapa ny industripolitik som baseras på kompetens, utsläppsfria teknologier samt mod att investera i framtiden. Samtidigt måste vi vara aktiva i byggandet av den europeiska strategiska autonomin. Europeiska investeringar i europeisk kompetens och produktion stöder även Finlands industri.

SDP eftersträvar:

Högre ambitioner för att lösa klimatkrisen och biodiversitetförlusten

 • En klimatpolitik med en kärna som består av slopande av fossila bränslen, stärkande av tillräckliga kolsänkor samt tryggande av en socialt rättvis övergång för alla människogrupper
 • Sätta stopp för den minskade biologiska mångfalden i Finland och en vändning mot återhämtning före utgången av årtiondet
 • Tydliga lagstiftningsramar för naturpolitiken till exempel i form av en naturlag
 • Omsorg för skogarna på ett hållbart sätt och en reform av skogslagen så att den betjänar en hållbar lösning av både klimat- och diversitetsutmaningarna samt en ansvarsfull användning av skogarna för olika syften

En övergång till cirkulär ekonomi och underlättande av hållbar konsumtion

 • Lönsamheten i användningen av återanvända material ska ökas, reparationer ska vara ett bättre och förmånligare alternativ än att skaffa en ny vara för majoriteten av konsumtionsgodset
 • Involverandet av byggnadsindustrin och reparationsbyggandet i främjandet av den cirkulära ekonomin

En näringslivspolitik som förlitar sig på forskning, teknologi och nyfikenhet

 • En uppdragsdriven näringslivspolitik som ställer upp mål på lång sikt och skapar förutsägbara förhållanden att göra investeringar samt satsa på FOU-verksamhet
 • Tillräckliga resurser för FOU-verksamheten både av staten och av näringslivet
 • En position som vägvisare inom dataekonomin, medborgarnas starka rättigheter att hantera sin data och satsningar på nya teknologier
 • Stöd för finländska företags internationalisering och en mångsidigare näringslivsstruktur för att stöda tillväxten av nationalekonomin
 • Utveckling av exportfrämjandet i samarbete mellan städerna, högskolorna, näringslivet och ministerierna. Företagen ska erbjudas en Team Finland-kontaktperson och det stöd som behövs för tillväxtstigen från idé till internationell tillväxt

En energipolitik som tryggar ren och förmånlig energi för företag och hushåll

 • En snabb övergång till förnybara och utsläppsfria energiformer och en lösgörning från ryskt fossilt bränsle
 • Energisjälvförsörjning 2025, vilket kräver en decentraliserad och leveranssäker energiproduktion som utnyttjar olika teknologier
 • Ett pristak för konsumentpriserna på elektricitet och windfall-beskattning för orimliga vinster