Arbete skapar välbefinnande och en hållbar ekonomi

Arbetslivet står inför brytningar. Under pandemin tog en stor grupp arbetstagare ett digitalt språng, som ändrade arbetsmetoderna permanent. Å andra sidan synliggjorde och ökade pandemin skillnader och ojämlikheter i arbetslivet på många sätt. För en del var distansarbetet enkelt och säkert, för andra var det inte möjligt eller tillåtet. Pandemin inledde dock inte förändringarna i arbetslivet, utan påskyndade en pågående process.

Arbetet utgör grunden till vårt samhälle. På arbetet byggs den personliga inkomsten och delaktigheten, men även samhällets framgång, konkurrenskraft och förmögenhet. SDP:s tanke har länge varit att skötseln av sysselsättning och uppkomsten av goda arbetsplatser är den mest hållbara ekonomipolitiken som en nordisk välfärdsstat kan utföra.

Allt arbete är värdefullt, arbetslivet är dock inte alltid rättvist eller fungerar korrekt. Vi ska trygga allas rätt till arbete och en rimlig inkomst från det samt rejäla arbetsvillkor och -förhållanden. Man måste snabbt och målmedvetet ingripa i problem på arbetsmarknaderna. En stark fackföreningsrörelse behövs för att trygga arbetstagarnas rättigheter och förbättra arbetslivet tillsammans med arbetsgivarorganisationerna. SDP tror på förhandlingar och att bygga tillsammans, inte på diktering och ensidiga villkor.

Allt arbete är heller inte traditionellt lönearbete. Det går att delta i samhället på många sätt. Studier, oavlönat vårdarbete och många former av frivilligarbete, satsningarna som personer i olika åldrar på sina sätt ger uppbyggandet av den gemensamma välfärden bygger alla upp samhället. Allas rätt och möjlighet att delta i samhället utifrån sin förmåga och vilja ska tryggas.

Arbete skapas genom att trygga ett fungerande samhälle och goda verksamhetsmiljöer. Därför är så väl planläggningen, en fungerande trafik som bostadspolitiken centrala för att trygga det finländska arbetet.

SDP eftersträvar:

Ett bättre arbetsliv

  • Rätt till arbete och delaktighet för alla. Vi ställer upp som mål en sysselsättningsgrad på 80 procent och vi förbättrar partiellt arbetsföras möjligheter till arbete
  • Stärkande av rättvisa spelregler i arbetslivet, stärkande av avtalskultur och arbetsmarknadsregler.
  • Besvarande av arbetskraftsbristen på ett helhetsmässigt sätt genom att förbättra arbetsförhållandena och lönerna samt genom att öka den arbetsrelaterade invandringen
  • Jämställdhet och jämlikhet inom arbetslivet uppnås genom att bekämpa diskriminering, öka flexibiliteten i arbetslivet och skapa ett familjevänligare arbetsliv. Vi utarbetar ett jämställdhetsprogram, ökar transparensen gällande lönerna och fortsätter utveckla familjeledighetssystemet
  • Ingripande i arbetsmarknadsbrottsligheten genom att kriminalisera utbetalning av för låga löner, genom att stärka förtroendemannens position och öka arbetarskyddets resurser

Konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av ett fungerande samhälle

  • Fungerande trafikförbindelser, fungerande infrastruktur och en minskad reparationsskuld i hela landet så att företagens funktionsförmåga eller investeringar inte hänger upp sig på tillgängligheten eller en fungerande infrastruktur
  • Stärkande av den tolvåriga nationella trafiksystemplanen och dess finansiering
  • Smidighet i och snabbare planering av markanvändning och trafik samt av myndighetsprocesserna
  • Minskat pris för boende genom att öka bostadsbyggandet till rimligt pris. Målet är att inleda ett årligt byggande av cirka 35 000 bostäder.