Rohkeutta olla sinun puolellasi

Haluamme jatkaa työtä paremman huomisen puolesta. Tältä sivulta löydät keskeisimmät tavoitteemme ensi vaalikaudelle ja eteenpäin.

Palveluita, jotka toimivat kaikille

Me sosialidemokraatit haluamme turvata sosiaali- ja terveyspalvelut, hoitoon pääsyn ja tarvittavan tuen. Olemme valmiita investoimaan näihin palveluihin ja niitä meille tekeviin ihmisiin.

  • Tehdään SDP:n Yleisturva-malliin pohjautuva sosiaaliturvauudistus, joka kannustaa osallistumaan ja torjuu köyhyyttä.
  • Huolehditaan siitä, että hoitoon pääsee seitsemässä päivässä riippumatta siitä, onko vaiva polvessa, sydämessä vai mielessä.
  • Varmistetaan, että asiakasmaksut eivät ole kenenkään hoidon esteenä ja edetään kohti terveyskeskuskäyntien maksuttomuutta.
  • Tarjotaan matalan kynnyksen maksuttomia terveyspalveluita, jotka ovat saatavilla siellä, missä avun tarvitsijakin on.
  • Parannetaan suun terveydenhuollon palveluita.
  • Varmistetaan työeläkejärjestelmän kestävyys ja jatketaan pienimpien eläkkeiden määrätietoista korottamista.
  • Pidetään huolta ikäihmisten toimivista palveluista ja luodaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumisratkaisuja.
  • Turvataan vanhusten hoivan riittävä henkilöstömitoitus ja lisätään omaishoidon resursseja.
  • Luodaan kansallinen vammaisstrategia turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksien ja osallisuuden toteutumista.
  • Torjutaan lapsiperheköyhyyttä korottamalla elatustukea ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta.
  • Parannetaan yksinasuvien asemaa parantamalla toimeentuloa, huomioimalla yksinasuvat sosiaaliturvauudistuksessa ja torjumalla syrjäytymisriskiä.

Parempaa työelämää

Työ on yhteiskuntamme kivijalka. Sen pohjalle rakennetaan henkilökohtaista toimeentuloa ja osallisuutta, mutta myös yhteiskunnan menestystä, kilpailukykyä ja vaurautta. SDP:n ajatus on kauan ollut se, että työllisyyden hoito ja hyvien työpaikkojen syntyminen on kestävintä talouspolitiikkaa, mitä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa voi tehdä.

  • Varmistetaan, että jokaisen oikeus työhön ja osallisuuteen toteutuu.
  • Edetään kohti 80 prosentin työllisyysastetta.
  • Parannetaan osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työelämään.
  • Pidetään kiinni työelämän reiluista pelisäännöistä. Vahvistetaan sopimisen kulttuuria ja työmarkkinasääntöjä.
  • Vastataan työvoimapulaan kokonaisvaltaisesti työoloja ja palkkoja parantamalla sekä työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä.
  • Torjutaan syrjintää, lisätään työelämän joustavuutta ja tehdään työelämästä perheystävällisempää.
  • Parannetaan työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, lisätään palkka-avoimuutta ja jatketaan perhevapaiden kehittämistä.
  • Puututaan työmarkkinarikollisuuteen kriminalisoimalla alipalkkaus, vahvistamalla luottamusmiehen asemaa ja lisäämällä työsuojelun resursseja.

Suomesta koulutuksen kärkimaa

SDP haluaa rakentaa Suomea, joka on avoin, rohkea ja kekseliäs. Tavoitteenamme tulee jatkossakin olla maailman osaavin kansa, koska vain siten olemme kilpailukykyisiä ja voimme varmistaa kaikille mahdollisuuden tavoitella omia unelmiaan.

  • Tehdään suomalaisesta peruskoulusta maailman paras.
  • Lisätään yksilöllistä tukea oppimiseen kaikille koulutusasteille.
  • Tavoitellaan laadukasta, maksutonta varhaiskasvatus ja kaksivuotista esiopetusta.
  • Huolehditaan riittävistä henkilöstömääristä aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.
  • Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen.
  • Parannetaan opiskelijoiden toimeentuloa ja vähennetään opintotuen lainapainotteisuutta.
  • Nostetaan suomalaisten koulutustasoa ja asetetaan tavoitteeksi, että 2030-luvulla yli 60 prosenttia nuorista on korkeakoulutettuja.
  • Varmistetaan, että jokainen voi kehittää omaa osaamistaan läpi työelämän ja luodaan uusi työelämäkoulutuksen kokonaisuus pitkien tutkintopohjaisten koulutusten rinnalle.

Huolehditaan Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta

Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on meille tärkeää. Turvallisuuden perusta luodaan vähentämällä yhteiskunnan eriarvoisuutta, vahvistamalla kansalaisten osallisuutta sekä huolehtimalla Suomen huoltovarmuudesta ja uskottavasta puolustuskyvystä. Suomen on myös edistettävä ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokratiaa ja kansainvälisten sopimusten noudattamista kaikkialla maailmassa.

  • Huolehditaan kokonaisturvallisuudesta koko yhteiskunnassa.
  • Jatketaan Ukrainan tukemista laitonta ja raakaa hyökkäystä vastaan.
  • Huolehditaan puolustusvoimien resursseista ja Suomen uskottavasta puolustuskyvystä.
  • Luodaan Suomelle aktiivinen ja rakentava rooli Naton jäsenmaana.
  • Parannetaan Suomen kykyä varautua erilaisiin poikkeustiloihin, myös niihin, joita emme osaa vielä ennakoida.
  • Turvataan poliisin ja pelastustoimen resurssit.
  • Torjutaan lähisuhdeväkivaltaa ja lisätään turvakotipaikkojen määrää.
  • Huolehditaan Suomen aktiivisesta roolista kansainvälisissä organisaatioissa ennakoinnin ja varautumisen tukemiseksi.
  • Edistetään ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokratiaa ja kansainvälisten sopimusten noudattamista kaikkialla maailmassa.

Oikeudenmukaista ja vastuullista talouspolitiikkaa

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat kaikkea SDP:n politiikkaa. Siksi myös kaiken politiikan taustalla on oltava kestävä, oikeudenmukainen talouspolitiikka, joka vaatii sosiaalista ja ekologista kestävyyttä toteutuakseen täysimääräisesti.

Tutustu SDP:n talouspoliittisiin linjauksiin

  • Tehdään reilua talouspolitiikkaa, joka suojaa hyvinvointivaltion toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan heikoimpia.
  • Tavoitellaan kestävää kahden prosentin talouskasvua.
  • Luodaan kasvua investoimalla koulutukseen, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja vihreään siirtymään.
  • Tuetaan suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.
  • Suomalaiset ovat palkkansa ansainneet – siirretään kiky-maksut takaisin työnantajalle.
  • Luodaan sähkölle hintakatto ja yhtenäistetään palveluiden maksukatot.
  • Taitetaan velkaantuminen 2030-luvulle mennessä.
  • Tehdään verotuksesta oikeudenmukaisempaa, tiivistetään veropohjaa ja puututaan verovälttelyyn.
  • Huolehditaan siitä, että pieni- ja keskituloisten palkansaajien, yrittäjien ja eläkeläisten verotus ei nouse.
  • Haetaan säästöjä toimitiloista, toiminnan uudistamisesta sekä viisaammista hankinnoista.
  • Käydään läpi yritystuet ja karsitaan tehottomia ja haitallisia tukia.
Kuvituskuva: hyvinvoinnin edistäminen

Torjutaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa

SDP:n tavoitteena on edistää nopeaa ja kokonaisvaltaista siirtymistä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin yhteiskuntiin koko Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti.

  • Tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.
  • Turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen vihreä siirtymä kaikille.
  • Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja käännetään se elpymisuralle vuosikymmenen loppuun mennessä.
  • Säädetään suomalaisen luonnon turvaksi luontolaki.
  • Huolehditaan suomalaisista metsistä ja uudistetaan metsälakia niin, että se turvaa hiilinielut ja luonnon monimuotoisuuden sekä metsien vastuullisen käytön.
  • Edistetään kiertotaloutta, tehdään kierrätysmateriaalien käytöstä kannattavampaa ja helpotetaan kestävää kuluttamista.
  • Irrottaudutaan pysyvästi venäläisestä fossiilienergiasta ja siirrytään uusiutuviin ja päästöttömiin energiamuotoihin.
  • Asetetaan tavoitteeksi energiaomavaraisuus sähkön suhteen vuoteen 2025 mennessä.
Kuvituskuva: turvallinen Suomi
SDP:n eduskuntavaaliohjelman kansikuva

Rohkeutta olla sinun puolellasi

SDP:llä on suunnitelma, joka on kirjoitettu vaaliohjelmaamme. Voimme tarjota muutoksen johtoon kokeneen johtajan ja meillä on rohkeutta jatkaa tätä työtä.

Tutustu SDP:n eduskuntavaaliohjelmaan kokonaisuudessaan