SDP:n ryhmäpuheenvuoro, Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021 – 2032

1.7.2021

SDP:n ryhmäpuheenvuoro 1.7.2021, kansanedustaja Seppo Eskelinen. Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021 – 2032.

Arvoisa puhemies!

On erittäin tärkeää, että saamme tänään käydä tämän palautekeskustelun liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta. Kun valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma saa myös eduskunnan siunauksen, kauan odotetun suunnitelman toimeenpano pääsee kunnolla vauhtiin. Lämmin kiitos kaikille valmisteluun osallistuneille ja kiitos ennen kaikkea hyvästä parlamentaarisesta yhteistyöstä.

Me sosialidemokraatit olemme jo pitkään tehneet työtä pitkäjänteisen liikennejärjestelmätyön puolesta, ja nyt meidän johdollamme tämä asia viedään maaliin parlamentaarisessa yhteistyössä. Ensimmäistä kertaa meillä on nyt Suomessa yhteisesti sovitut periaatteet ja kriteerit sille, miten liikennejärjestelmäämme kehitetään pitkällä aikavälillä. Suunnitelman myötä parannamme niin liikennejärjestelmän saavutettavuutta, kestävyyttä kuin tehokkuuttakin.

Tämä strateginen suunnitelma koko liikennejärjestelmämme kehittämisestä huomioi koko Suomen ja kaikki liikennemuodot. Sen myötä ennakoitavuus paranee niin valtion, alueiden ja kuntien kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Lisäksi mahdollisuudet EU-rahoituksen hyödyntämiselle lisääntyvät entisestään, kun suunnittelunäkymät ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Keskeistä on, että suunnitelman myötä tuetaan koko Suomen elinvoimaisuutta. Alueellisesta näkökulmasta tärkeä on suunnitelmassa linjattu saavutettavuustavoite, joka edistää vahvasti maakuntien elinvoimaisuutta ja koko Suomen kasvuedellytysten parantamista tasaveroisesti.

Erityisen tärkeänä me SDP:ssä pidämme koko Suomen kannalta sitä, että väyläverkkomme mittavaa korjausvelkaa vähennetään suunnittelukauden aikana. Suunnitelmassa linjattu perusväylänpidon rahoitustason nosto kääntää tulevina vuosina väyliemme korjausvelan laskuun. Tällä hallituskaudellahan me olemme tehneet jo tuntuvan 300 miljoonan euron tasokorotuksen perusväylänpidon rahoitukseen vuosittain. Suunnitelmassa linjataan lisäksi 100 miljoonan euron lisäkorotuksesta vuodesta 2025 lähtien. Lisäksi yleinen kustannustason nousu on tarkoitus huomioida rahoituksessa.

Arvoisa puhemies!

Parhaillaan Väylävirasto valmistelee monivuotista investointiohjelmaa, joka perustuu Liikenne 12 -suunnitelman linjauksiin. Ohjelma sisältää linjaukset tulevien vuosien aikana käynnistettävistä liikennehankkeista, niiden toteuttamisjärjestyksestä sekä rahoituksesta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan tapaan me SDP:ssä olemme sitä mieltä, että näillä hankkeilla tulee vahvistaa elinkeinoelämän sekä alueiden kilpailukykyä ja saavutettavuutta. Investointiohjelman toimeenpanoon sitoutuminen on tärkeää, kuten valiokunnan mietinnössä on todettu. Syytä on myös huomioida, että eduskunta on budjettivallan käyttäjä, joten eduskunta viime kädessä talousarvioiden yhteydessä päättää, mitä hankkeita kulloinkin käynnistetään.

Suunnitelmassa keskeistä on, että kaikkien liikennemuotojen kehittäminen huomioidaan. SDP pitää tärkeänä suunnitelmassa tehtyä linjausta aiempaa vahvemmista panostuksista raideliikenteeseen ja sen kestävyyden edistämiseen. Lisäksi raideverkkoomme kohdistuu merkittäviä korjaustarpeita suunnitelmakauden aikana.

Meidän ei kuitenkaan tule unohtaa tieliikennettämme, mukaan lukien alempiasteinen tieverkko sekä yksityistiet.

Valtaosa Suomen liikenteestä kulkee edelleen teitä pitkin. Siksi on tärkeää, että perusväylänpidon rahoituksesta valtaosa kohdentuu suunnitelman linjausten mukaisesti edelleen maanteille. Merkittävä on myös suunnitelman linjaus yksityistieavustusten lisäämisestä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyössä on huomioitu hyvin myös vesiliikenteen mahdollisuudet tulevaisuuden kestäville kuljetuksille. Sisävesiliikenteen kehittämisen näkökulmasta hyvä esimerkki ovat Saimaan kanavan tulevat investoinnit, joilla on vahva vaikutus koko Itä-Suomen elinvoimaan. Lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan sisävesiliikenteen satamien kehittämistä.

Meille sosialidemokraateille on ensiarvoisen tärkeää, että liikenneturvallisuus näyttäytyy suunnitelmassa läpileikkaavana teemana ja sen keskeisyys liikennejärjestelmässä huomioidaan vahvasti. Liikenneturvallisuuden parantamistoimiin erityisesti tieliikenteessä on kiinnitettävä huomiota.

Arvoisa puhemies!  

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tälle selonteolle täyden tukensa ja toivoo, että suunnitelman toimeenpano etenee toivotulla tavalla ja että siihen sitoudutaan myös tulevilla hallituskausilla. Pitkäjänteisellä työllä saamme liikennejärjestelmäämme isoja kehitysaskelia.

Jaa sosiaalisessa mediassa