SDP:n Jani Kokko: Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

21.2.2024

SDP:n kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jani Kokon ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Tämä kolmen muskettisoturin tunnuslause on läntisen liittokunnan ydin ja taannut jo 75 vuoden ajan jäsenmaidensa koskemattomuuden. Se on ankkuroinut Pohjois-Amerikan Euroopan puolustukseen ja luonut vahvan arvoyhteisön, joka ei uhkaa ketään.

Suomi on aina pitänyt huolta uskottavasta ja itsenäisestä puolustuskyvystä. Tässä suhteessa olemme kulkeneet eri tietä monien eurooppalaisten valtioiden kanssa, jotka antoivat puolustuskyvyn rapautua kylmän sodan päättymisen jälkeen. Syy on tietysti ilmeinen. Heille, toisin kuin meillä, potentiaalinen vihollinen siirtyi kylmän sodan päättyessä yli tuhat kilometriä itäänpäin. Meillä samanlaista turvallisuuspoliittista muutosta ei tapahtunut vaan potentiaalinen uhka säilyi suoraan rajan takana.

Helmikuussa 2022 tuo potentiaalinen uhka realisoitui koko Euroopalle. Perustavanlaatuiset muutokset turvallisuusympäristössä ovat lopulta johtaneet myös Suomen liittokunnan jäseneksi, Venäjän laajennettua hyökkäyssotaansa Ukrainassa lähes päivälleen kaksi vuotta sitten. Suomi haki liittouman jäsenyyttä pääministeri Sanna Marinin johdolla, vahvalla parlamentaarisella tuella, ja ennen kaikkea vahvan kansalaisten antaman tuen siivittämänä.

Liittoutuminen konkretisoituu tänä keväänä kun Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa liittouman jäsenenä Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin. Nyt on tärkeää, että uutena jäsenmaana osoitamme sitoutumista ja vastuunkantoa liittokunnan pelotteesta ja puolustuksesta myös tällä tavalla.

Tämä Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävä teko on historiallinen. Suomi lähettää ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa toisen maailmansodan jälkeen puolustusvoimien osastoja toimimaan aseistettuna maamme rajojen ulkopuolella. Olemme toki osallistuneet NATOn rauhankumppanuusohjelman puitteissa erilaisiin operaatioihin rauhankumppanuusohjelman perustamisesta saakka vuodesta 1994, mutta nyt olemme aivan uuden edessä.

Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtävät ovat osa liittokunnan normaalia toimintaa, johon me nyt pääsemme ottamaan osaa. Kannamme velvoitteemme tuoreena jäsenmaana, kun asetamme sotilaallisia voimavaroja liittokunnan pelotteen ja puolustuksen käyttöön. Kuten selonteossakin todetaan, lähes kaikki Naton jäsenmaat osallistuvat rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin joko pysyvällä kontribuutiolla tai säännöllisellä rotaatiolla.

Ylläpitämällä eteentyönnettyjen maavoimien, pysyvien laivasto-osastojen sekä ilmapuolustuksen toimintoja rauhan aikana Nato osoittaa valmiuttaan ja puolustuskykyään. Aktiivinen osallistuminen yhteisen puolustuksen tehtäviin osoittaa ennen kaikkea liittouman yhtenäisyyttä ja sitä kautta vahvistaa yhteistä pelotetta.

Arvoisa puhemies,

Selonteossa esitellyn mukaisesti Puolustusvoimat on osallistumassa näihin rauhan ajan puolustustehtäviin tänä keväänä yhdellä Merivoimien aluksella ja enintään kahdeksalla Ilmavoimien hävittäjällä. Itämerellä Katanpää-luokan aluksen tehtävät keskittyisivät pysyvän miinatorjuntaosaston toimintoihin. Hävittäjien tehtävät Romaniassa, Bulgariassa ja Mustallamerellä taas olisivat osa liittokunnan yhteistä ilmapuolustusta. Osallistumalla miinantorjuntaosaston tehtäviin Itämerellä osoitamme, että kannamme vastuumme Itämeren ja lähialueemme turvallisuudesta, kuten olemme johdonmukaisesti jäsenyysprosessin aikana korostaneet. Harjoitustoiminta vahvistaa Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta.

Osallistuminen yhteisen ilmapuolustuksen tehtäviin Mustallamerellä on taas keskeistä siitä näkökulmasta, että erityisesti Ukrainan sodan vuoksi alueen strateginen merkitys on kasvanut, ja Nato on siksi lisännyt siellä läsnäoloaan. Ilmavoimien osallistuminen alueen turvallisuushuoliin vastaamiseen vahvistaisikin osaltaan myös tukeamme Ukrainalle. Huomionarvoista on, että operaatio toteutettaisiin lähempänä aktiivista sotatoimialuetta kuin Suomessa, mutta ilmavalvonnan päivystystehtäviä toteutetaan vain matalamman riskin merialueilla sekä Naton jäsenvaltioiden alueilla.

Näihin edellä mainittuihin toimintoihin osallistuminen on meille tärkeää siitäkin näkökulmasta, että se mahdollistaa suomalaisille joukoille Naton toimintatapojen ja taktiikan harjoittelua sekä toisaalta yhteistoimintakyvyn ja suorituskyvyn kehittämistä. Näin ajamme itseämme sisään Naton toimintarakenteisiin.

Selonteossa on arvioitu, että riski- ja uhka-arvion perusteella nykytilanteessa toimintaan ei sisälly merkittäviä riskejä. On kuitenkin huomattava, että suoraa sotilaallista uhkaa Naton tehtäviä suorittavia osastoja vastaan ei voida poissulkea. Kyse on siis erittäin vakavasta asiasta ja vaativasta tilanteesta. On mahdollista, että tehtävien aikana turvallisuustilanne muuttuu arvioitua vaativammaksi.

Arvoisa puhemies,

Selontekomenettely on tämänkaltaisen päätöksen yhteydessä keskeinen. Tarkoitus on, että tasavallan presidentti tekisi päätöksen Puolustusvoimien osallistumisesta edellä mainittuihin tehtäviin valtioneuvoston ehdotuksesta. Kansainvälistä apua, yhteistoimintaa tai muuta kansainvälistä toimintaa koskevasta päätöksenteosta annetun lain säädösten mukaisesti, jos tällainen päätös koskee erityisen vaativaa tilannetta, valtioneuvoston on ennen päätöksentekoa kuultava eduskuntaa antamalla sille asiasta selonteko.

Onkin erinomainen osoitus yhteiskunnassamme vallitsevasta parlamentarismista, että keskustelemme tästä selonteosta tänään tässä salissa. Meillä on Suomessa vahvat perinteet siinä, että eduskunta pidetään hyvin mukana ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa. Tätä ohjenuoraa meidän tulee noudattaa myös jatkossa, kun Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjoja Naton jäsenenmaana muovataan.

Arvoisa puhemies,

Me sosialidemokraatit pidämme keskeisenä, että Suomi osallistuu aktiivisesti liittokunnan toimiin yleisen turvallisuusympäristön vahvistamiseksi ja osoittaa sitoutumisensa liittokunnan yhteiseen puolustukseen sekä pidäkkeeseen. Siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa sille, että Puolustusvoimat osallistuu Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

Jaa sosiaalisessa mediassa