SDP:n Heinäluoma: Poliisin resurssit turvattava pitkällä aikavälillä

11.12.2020

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on tyytyväinen siitä, että hallitus on sitoutunut turvaamaan poliisin resurssit ja kasvattamaan poliisien määrää. Tämän lisäksi hallitus ja eduskunta ovat tehneet useita täsmäpanostuksia poliisin resursseihin.

– Ydinasia on huolehtia poliisin perusrahoituksen riittävästä tasosta pitkällä aikavälillä. Tätä kautta mahdollistamme poliisille suunnitelmallisen toiminnan, jonka myötä poliisitoiminnan vaikuttavuutta voidaan parantaa. Menneiden vuosien krooninen alibudjetointi ja samanaikaisesti tapahtunut poliisin tehtävien monimutkaistuminen ja lisääntyminen ovat sotkeneet käytännön tason toimintaa ja heikentäneet poliisitoimen mahdollisuuksia suoriutua lakisääteisistä tehtävistään.

– Hallitus seuraa poliisin määrärahatarpeita tarkasti ja on tarvittaessa valmis tekemään lisäpanostuksia. Sen lisäksi, että poliisille lisättiin kuluvan vuoden budjettiin 7,5 milj. euron lisämääräraha poliisien määrän nostamiseen, on vuoden aikana lisäbudjeteilla lisätty poliisille miltei 40 miljoonaa euroa. Vaikka lisärahoitus on kohdennettu osin koronaviruksesta johtuviin menoihin, on samalla kuitenkin panostettu myös mm. poliisin operatiivisen toimintakyvyn turvaamiseen, ajoneuvoinvestointeihin, telekuuntelujärjestelmän uudistamiseen sekä harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman toteuttamiseen.

Valtiovarainvaliokunnalta uusia panostuksia turvallisuuteen

Vuonna 2021 panostetaan poliisien määrän lisäämisen ohella mm. ihmiskaupan ja verkossa tapahtuvien rikosten torjuntaan sekä toimintavalmiusaikojen parantamiseen erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta täydensi osaltaan tulevan vuoden budjettia panostuksilla eläinsuojelupoliisi-toiminnan vahvistamiseen, tilannekuvan kehittämiseen tietoverkkorikollisuudesta ratsupoliisin hankintoihin osoittaen kuhunkin tarkoitukseen 200 000 euroa.

– Tietoverkkorikollisuus kasvaa nopealla tahdilla. Jotta pystymme puuttumaan siihen tehokkaasti, on paikallaan selkeyttää tilannekuvaa. Sen pohjalta pystytään poliisin resurssia kohdistamaan erityisen haitallisiin ja alueellisesti vaikuttaviin kohteisiin.

– Helsingin poliisilaitos perusti vuonna 2018 Suomen ensimmäisen eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän, joka on saanut laajalti kiitosta kansalaisilta ja eläinsuojeluviranomaisilta. Mallin edistäminen valtakunnallisesti parantaa eläinsuojelua ja helpottaa eläinsuojeluvalvontaa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa