Kvarnström (SDP): Vi måste göra mer för att stoppa våld mot kvinnor

25.11.2020

Våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem, ett av Finlands största. Alla har rätt till trygghet, vilket inte är fallet idag. Mycket arbete har gjorts under årens lopp, men vi måste snabbare nå målen i Istanbulkonventionen och gå till roten med grundproblemen, säger riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP).

Enligt Statistikcentralen var cirka 77 procent av de vuxna offer för familjevåld och våld i nära relationer som kommit till polisens kännedom kvinnor. I fråga om våld mellan makar och sambor samt mellan tidigare makar och sambor var offret en kvinna i över 80 procent av fallen. I en rapport som inrikesministeriet beställde 2018 konstateras även att kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor med utländsk bakgrund upplever 2–3 gånger mer våld än kvinnor i majoritetsbefolkningen.

Globalt har våld i hemmet ökat med 30 procent under coronapandemin, och utvecklingen är enligt undersökningar väldigt dyster även i Finland. Kampanjen Orange day och internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor (i dag, 25.11) är otroligt viktig och bör enligt Kvarnström uppmärksammas stort för att belysa problemen och kunna åtgärda dem.

Kvarnström konstaterar att skyddshemmens familjeplatser har ökat under de senaste åren, men ändå inte når ens hälften av rekommenderade antalet på 500 som rekommenderas för Finland enligt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

– Största delen av våld mot kvinnor sker i hemmen. Förutom att ge mer och bättre stöd till offren måste vi ta itu med de underliggande strukturerna och destruktiva mansnormerna. Vi behöver fler platser på skyddshemmen, men grundproblemet är att män slår, säger Kvarnström och lyfter fram behovet av mer diskussion om normerna, mer finansiering till organisationer som arbetar med dessa frågor och reformer som påverkar långsiktigt, som till exempel en familjeledighetsreform för jämställdhet.

I februari presenterades regeringens modell för föräldraledighet som kan beskrivas i termerna 1+7+7. Regeringen förväntar sig att reformen kommer att innebära en stor attitydförändring, eftersom jämställdheten mellan föräldrarna förbättras och olika slags familjers liv blir lättare.

Regeringen Marin har gjort och gör mycket för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. Enligt regeringsprogrammet ska ett åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor utarbetas, där bland annat stödtjänsterna för offer och antalet platser och resurserna på skyddshem ökas så att de motsvarar den nivå som Europarådet förutsätter. Av våldsformerna har i programmet inkluderats hedersrelaterat våld och digitalt våld. Dessutom ska kompentensen hos aktörerna inom det straffrättsliga systemet förbättras.

Därtill ska en totalreform av lagstiftningen om sexualbrott förverkligas och utgångspunkterna är integritet och rätt till sexuell självbestämmanderätt. Strafflagens definition av våldtäkt ska ändras så att den baseras på avsaknad av samtycke och så att rättssäkerheten tillgodoses. Avsikten är samtyckeslagen behandlas och antas under år 2021.

Ur ett globalt perspektiv är situationen också otroligt oroväckande.

-Det är obegripligt att det ännu på 2020-talet finns länder där våldtäktsmannen går fri om han gifter sig med offret. Ett annat stort problem är människohandel, en grymhet där majoriteten av offren är kvinnor. Finland och EU måste vara aktiva och handlingskraftiga i det internationella arbetet mot människohandel och för flickors och kvinnors rättigheter, säger Kvarnström.

Dela på sociala medier