Kvarnström (SDP): Minister Essayahs svar på vattenspörsmålet ger visst hopp, men väcker också frågor

8.6.2024

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) är glad att lagstiftningsarbetet för att trygga vattentjänstfunktioner i kommunal ägo och förhindra privatiseringar framskrider. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (KD) skriver i svaret på Kvarnströms skriftliga spörsmål om saken att mandatperioden för den arbetsgrupp som arbetat med frågan löper ut i juni och att en regeringsproposition sedan ska skickas på remiss. Innehållet verkar enligt Kvarnström bli åtminstone steg i rätt riktning, men han undrar om de blir tillräckliga och säger att beslutsfattarna nu måste vara väldigt alerta.

Kvarnström frågade så här i sitt skriftliga spörsmål: Ämnar regeringen skrida till åtgärder för att bereda lagstiftning som säkerställer att de offentligt ägda vattentjänstfunktioner som omfattas av kommunens organiseringsskyldighet förblir i kommunernas ägo och bestämmanderätt?

Det centrala i ministerns svar är enligt Kvarnström följande stycke:

“För närvarande skulle den regleringslösning som arbetsgruppen arbetar med förutsätta att kommunerna behåller bestämmanderätten i kommunala vattentjänstverk och att vattenförsörjningstillgångarna förblir i det kommunala verkets ägo. Efter att lagen trätt i kraft får inte sådana vattentjänstverk grundas som inte är ett vattentjänstandelslag antingen som kommunen har bestämmanderätt i eller är kundägda. Dessutom ska kommunerna ges förköpsrätt i situationer där ett vattentjänstverk som för närvarande är i privat ägo säljer sina funktioner till någon annan än kommunen.”

De kommande ändringar som nämns i ministerns svar beskriver Kvarnström som välkomna, men påpekar att stora osäkerhetsmoment återstår.

-En viktig fråga gäller de vattentjänster som redan har bolagiserats och fusionerats med kommunala energibolag. Kommer lagen att förhindra att delar av dessa bolag får säljas och vattentjänsterna därmed delvis privatiseras? Att förhindra detta fenomen innan det hinner förverkligas någonstans var ett av huvudsyftena med medborgarinitiativet Vattnet är vårt och riksdagens enhälliga utlåtande, säger Kvarnström.

Han påpekar att fler bolagiseringar diskuteras i kommuner.

-Det vore viktigt att ha en lagstiftning som säkerställer att de offentligt ägda vattentjänstfunktioner som omfattas av kommunens skyldighet att ordna vattentjänster förblir i kommunernas ägo och under deras bestämmande inflytande. Det här bör betyda att privata vinstintressen inte ska ha något utrymme alls i frågor om vårt gemensamma dricksvatten. Frågor om rent dricksvatten kommer att bli bara viktigare de kommande åren och decennierna i och med den globala uppvärmningen. Vattnet är en enorm framtidsfråga, säger Kvarnström.

Dela på sociala medier