De kommunala sysselsättningsförsöken framskrider i riksdagen

9.12.2020

SDP:s medlemmar i riksdagens arbetslivs – och jämställdhetsutskott, riksdagsledamöterna Katja Taimela, Kim Berg, Niina Malm och Ilmari Nurminen är nöjda över att lagstiftningen om kommunala sysselsättningsförsök framskrider i riksdagen. Försöken som inleds i början av mars i 25 regioner och 118 kommuner innebär att 230 000 kunder, betydande personal och resurser från arbets - och näringsbyråerna överförs till kommunerna och andra aktörer. Idag i slutet av den första behandlingen godkände riksdagen lagförslagen om kommunförsök efter fyra omröstningar med tydlig majoritet.

-De kommunala sysselsättningförsöken har en viktig roll när vi vill förbättra sysselsättningsgraden och förbättra förutsättningarna för sysselsättning särskilt för dem som har svag ställning på arbetsmarknaden. I och med försöken samordnas denna servicehelhet på ett nytt sätt. Därför är det särskilt viktigt att olika aktörer samarbetar. Arbetslivs – och jämställdhetsutskottet betonar i sitt betänkande ett flexibelt samarbete med kommunerna, arbets – och näringsbyrån, tredje sektorn och andra aktörer på ett sätt som beaktar kundernas och arbetsgivarnas behov, samt regionala och lokala särdrag. Det att många aktörer deltar och en del av tjänsterna kvarstår på arbets- och näringsbyråernas sida kan orsaka oklarhet, och därför är det mycket viktigt att vi ser till att det finns tillräcklig information och styrning särskilt i början av försöken, säger utskottets vice ordförande Taimela (SDP).

-Spelfältet för skötsel av sysselsättningen är mycket omfattande och omfattar tjänster inom olika förvaltningsområden och många aktörer. De egentliga sysselsättningsfrämjande tjänsterna som arbets – och näringsbyråerna för närvarande erbjuder är endast en del av denna helhet. Det centrala är att skapa sådana servicevägar för kunderna som ökar förutsättningarna för sysselsättning. En del av kunderna behöver social – och hälsovårdstjänster medan en del behöver uppdatering av färdigheter när det gäller att stödja sysselsättningen. Kommunen kan i egenskap av sektorsövergripande aktör erbjuda kunderna alla dessa på ett flexibelt sätt. De kommunala försöken har förutsättningar att vara framgångsrika därför att de utgår just från att när kundernas situation är bättre känd kan man också erbjuda tjänster i rätt tid och på så sätt förkorta arbetslöshetsperioderna, anser Berg (SDP) om sysselsättningsförsöken.

– Finland har en handlingskraftig regering som vågar fatta beslut och modigt visionera inför framtiden även mitt i en djup kris. I en internationell jämförelse har vi klarat oss bra både när det gäller att hantera coronapandemin och när det gäller ekonomin. Nu, om någonsin, behöver Finland en socialt och ekologiskt hållbar tillväxt och åtgärder för att förbättra sysselsättningen och minska ojämlikheten. Regeringen har starkt förbundit sig till dessa mål, och vi framskrider målmedvetet på den väg som de bästa experterna i Finland stakat ut. Även kommunförsöken ger i tillämpliga delar kommunerna frihet att agera nära medborgarna och arbetsgivarna – för att förbättra sysselsättningen och även för att undanröja individuella hinder för sysselsättningen, säger Malm (SDP).

– Det är bra att de omfattande försöken med sysselsättningstjänster nu inleds. Vi i Birkaland har redan gjort motsvarande försök, och resultaten har varit goda. Nu är det äntligen möjligt att fortsätta med detta. Kommunerna ska ges tillräckligt med verktyg och resurser för att försöksåtgärderna ska fungera och ge positiva resultat, dvs. arbete, utkomst och välfärd. Målet är att få kommunerna att ha en starkare roll i främjandet av sysselsättningen som en bestående del i kommunernas verksamhet, säger Nurminen (SDP).

Dela på sociala medier